شرکت دانش افزار نفیس ایلیا - تجهیزات آزمایشگاهی ۱۳۹۸ جمعه ۲۴ آبان

رک لوله

از رک لوله جهت سازماندهی  و ایمن نگه داشتن لوله های آزمایش و همچنین جهت حمل و نقل لوله های چند گانه استفاده میشود.